Assassin's Creed Syndicate יצא היום לקונסולות ה-PlayStation 4 וה-Xbox One. כאשר משחק כל כך מצופה עומד על סף שחרור, אנחנו מקבלים בדרך כלל טריילר השקה נחמד בכדי להגביר את הציפייה. ובכן, Assassin's Creed Syndicate שחרר שניים. טריילר לכל מתנקש בו תשחקו.

הסרטון שראיתם למעלה הוא טריילר ההשקה של ג'ייקוב, והוא מתמקד בכח גס ואלימות. למטה, תוכלו למצוא את סרטון ההשקה המתגנב יותר של איווי, עם יותר קנוניות מאחורי הקלעים וזריקת סכינים.

אם זו הפעם הראשונה בה שמעתם על Assassin's Creed Syndicate, אנו שמחים לברך אתכם  קודם כל על נחיתתכם בשלום בכדור הארץ. אתם חייבים לנסות את מה שאנחנו קוראים לו פה "שוקולד" – זה מדהים. שנית, תרצו כנראה לדעת ש-Assassin's Creed Syndicate שם אתכם בנעליים של אשפי ההתנקשות, התאומים פריי, במהלכה של המהפיכה התעשייתית בלונדון, אנגליה. (תקראו על זה קצת, מופיע בספרי ההסטוריה). עם נשקים חדשים כמו סכין הקוקרי (Kukri), אגרופנים וחרב סמויה במקל הליכה, ג'ייקוב ואיווי פריי ישחררו את לונדון מאחיזת הטמפלרים והשחיתות שהיא מפיצה.

Assassin's Creed Syndicate זמין עכשיו ל-PS4 ול-Xbox One, ושחקני ה-PS4 יוכלו גם ליהנות מ-10 משימות בלעדיות שנקראות The Dreadful Crimes (הפשעים הנוראים) – סדרה של רציחות מוזרות המתרחשות בלונדון, בהשראת סיפורי Penny Dreadful מהתקופה (סדרות ספרי מתח פופולריות). ושחקני ה-PC? אתם תאלצו להמתין בסבלנות עד השחרור ב-19 בנובמבר.

כתבה קודמתGamersPack מחלקים לכם ערכת הישרדות של Mad Max
כתבה הבאהHalo 5: Guardians: לוק בקסבה – ביקורת
Ḫ͈͚̅̓̓͐̆̔ē̮͚ ͔͖͕ͪ̀̔̄̂̒W̞̭̳̾̐a͈̝̦̙ͫ͑̎i̳̗̞ẗ̘̹͕̞̭̦͆s̜̮͔̙ͦ ̗̖̫̹B͈̩̘̋̐̉̋ě̖̩̆hͦ̈͗̑̇i̬͇̬̘̝̹̿̃́̃ͯ̍̍n̤̼̖̻̗̻̾͐͊̐dͩ̓ͤ ̣̒̓͌͋͆͐T͍̗̺̘ͮ͆́ͨ̏̓̇h̘͑͑̌ë̼ͭ̂̏ͤ͋ͮ ̻͚̗̪͔̫̩͑́̒̓̃̂̌W̬̊͂ͬa̮̟͕̜̺̜̭̽̍̓l͉̮̝͓l,̳̙̖̒ ͍̟͉͑ͩ̏ͩ̈̾ͯî̜̩̲̆̅̈́n͇͑̓ ̼͚̯̗̥ͮ̑ͪa̭͔̲̬̭ͦ̈͆̄̊́̊ ̆p͚͚̻̯͎̫ͥͨ̌ͅȁ̻͉͇̰͌̋l͍͉̠͇̭̘͛̆͐̋a̻̰̟̭͕ͮͪ͒ͤͩ̉c̤̹ͫ̈̃̾ͩ͂̚e̮̠̽̍͑̐ͧ̚ ̣̳͍̠̫̦̏ͩ͆̂ͅo̝̼̪̞ͧ̏ͥ̈́ͯ͆̓f̩ͪ͐ ͔͚̲͍ͨ̉̂̔ͩt̩̥̹̓̾̽or̲̳̥̺͈ṯ̲̖͕̉̔ͭ̌͒ͤṵ̝̮̥͕r̖̙͎̖͉͓͊̽e͖̠̯̯d̫̫̤̤́̇͊̋ͯ ͮͬͥ̅g̫̩ḻ͖ͩá̹̻͇̙͙̠ͤ̓s̪͍̜̜̞͖̻ͫ̎̿s̲̰̪͕̺͈,̗͍̦̗͈ͦ̌͋͗ ̫͎̉se͈̝̞͆ͤͪ́̀̐r̓̎̒v̦̼̗̗̘̽̋ͣ͑̚ͅe̺͓͈̟͇̳ͮ̆ͅd͍̝͈͆ͧ ̥͍͆̍ͥb̰͕̙̝̜ͭ̆̉̚y̭͍ͦ͂̅͌̄͑ ̫͉̻̂̿ͬͧl͗ͮͦe͎̋̊͆͆ͬ̇g̱̯̮͗ͣ̋ͬ̾i̙̩͕͔̗͙ͧ́͋̐͌ȏ͕̦̳̆̈́ͫͬn̰̙̻̜͕̫̯͆ͦs̩̟͙͙̟̑̅ ̭̣̱̽̊ͯ͛̋f͓̯̺̱͍̰́͊ő̪̪͎̜͌̐ͩͮͣ̉ͅr̦̂̎́ͣͯg͇̣̒ͮ̅̍̽͛͆e̐͌ͭ̾̚d̩̫̤̼̮̋̆ͯ̀ͪ ̭͎͙͈ͥ̓ͧ̈́̎f̳̰͔͔̔̿̓͋̓ͭŕ͈̠̟̝͕̩͆ͤ̃ͩ͋ȍ̙̮̻͓͉̮͋̅͑͋ͦm̝̯̭͇͑̂ͮ ̟̠̳̋̄t̩ͬ͑ͧ̈́̏h̥͖ͬ̑̔̒͆͋eͭͨ͐͂̒ ̳̹t̹͚̠̥̼̪ͥ͗̔̂̔͛ê͇̣̯͚ͮ̅̿̅̋͊a̹r̗̞͚͔̫̲̣̒̈́̓̐̾s̯̐̓̈̆͆ ͇͖͈̘̟͇͒̅́͋͌̂ͅo͚ͫ͐ͨ̂̚f̯͓͚͚͍ ̭̱͍͕̯̏t̳͕̗̪̳̓͛ͧͣ̈́̂ḥ̫̩͈͎̜͚̈́͗ͮ̅ẽ̟̭̱̭̼̠̜ ̳̱̰͚̙̺̯̑ͨ̎̈́̊s͑̆ḷ̥̻͖͚̩̥ͦ̂͐̍ĕ̳̗͇̤ͮͧ̑ͦͅe̿͒̾̋̀ͯp̠͌l̦͈̭͍̺̺̒ͧ̉ͧ̅ͮ̌ͅe͓̖̣͚̺̲̠̐ͪs̞̜͕̾̓ͣs̰͖̙͔͓̫̋̌͂͐ͦ̎̔ ̰͉̭̟̻̥͂͆ͯ́͒͛̚d̥̉̌ͫe͙̼͎͇ͬ̓͊̚a̙͇͔̮ͧ͗d̻̪͍̞̥̺̻̍̓̃̂ ͇͔̏̄ͪ̅̈́̾̇a̞̖̟̺ͯͭn͊d̼͚̠̹͍ͥ̋ͬͩ͛͒ͪ ĉ͆̾̌̆͗l͓̟̦̙ͦ̐͐ͨ̓͂̆a̳͖̖̲̙͉̾͒̃d̝̪͔̖̃̿̉ͩ͛̇̾ ̮̹̼̣̺͕̆i̘͇̖̘ͥ̋͌̇͋͗n̼͔̻͈̞̉̏ ͥ̂͑ař̲̣̱̦͍͖̙͑m̖̮̟̫̊ͧ͗̀̎͂o̥̰̩̮̺̳͗̈́ͦ̃ͫ̽ͥr̘̟͓̣̘̪̲̋ͩͪͯ̀ͮ̚ ̤̜̹̮ͬ͗̃ͧͪ̎ͬcͪaͨ̓ͯ̓̈́r̓͂v͈̙̬̤ͫ̏̂̓́ͯ̚ͅe̞̯̱͓̮͙d̹̪̝̟̦̻̟ͯ͗ͣ ̙̹̱̘̔̊̌͂ͅfͨ̍̾r̩̳̤̹͛ͩ̆o̬̤̅̏m̂ͣͯ̓͐̃ ̯̮̝̃̾̒͆́̽t͊͂̔ḣ̗͈͙͔̳̖̰̂͊ͣ̂e͒͑͂ ̝̖͚̻̱̪̓̐̍̎ͬ̓s̲̘̭̖̥͆u͌͛ͨͧ̐f̹̼͕̺ͣͧ͑̂f͌́͂̒e͇̟̩̤̦̜̜͌ͥ̽̂̿̌r̼̥ͧ͑ͪ̒ī͖͌̄ͩͮ͂n̖͍̹͇͔͆̔͋̊g͙͓̝̩̀̄ͣ̇͂ ̽o̬̅ͬ͐̓̌̚f̝̦̺͉̲͚̙̉̒ͫ͆ͤ ̟̭̞̩͖̻͔̓̏ͪ̅̏̆m̙̹̪̪̼̻̚o͙͖̟ͩͅt̺̠̭̦̙̤͗͛ͮͦh̞̬̎̒e̎̄͗r͙̫̋ͫ̈́s̪.̝̖̬̠͖̈́͂ ͔̰͍̰ͭͯͫ́͋̄̔ͅI̼͚̼̍̄ͦn̦̼̯̩̭͍̖͋ ͇̗̰̣ͧ͒̀ͥ̓̅h̎͗͂̆̽̓̍i̟ͥ̐́̂ͦs̞̩̥̟̫̥̹̄̌̿̂̇͊ͦ ̩̗̦͔͙̣ͅr̹͍͎͓̤̽̌ͩ̈́̏ͭͦi̒̿͋ͧ͒ͮ̚g̞̪͊̍ͤ̔h̻͛́t̲̥̹̆͗̒͗ͯ͌ ͖̫̠̳̻͙͖͛̂h̪ͦ̅̏̔a̯̰̹͚n̮̯̻ͮͩ̽̉̇̊ḓ̫͖͎̱̙̟ͮ̓̒̉ ͉̬͖͇̭͋̈h̝̝̭͚͈̄e̱̪̥̩͇ͭ̍̒̓̚ ͙͎̗̭͒̅h̲̬͚̟̰͔ͯͣ̃̂ö̙̙̘̞̲͖͆̂̓̐̓̚l̲̝̣̼̱ͤ̿̔ͮͅd͖̟̱͍̰͚ͩ͊͗̔ṣ̖̖̪̯̮͗̑͊͛̔ͣ ͚̰̎̀ͤà̞̹̺̱̩̿̀ͪͯͨ̈ ͌̽d͚̪͙͍͕̥́e̟̳͓̖͖͗̋ͅä́̆͆̎ḏ̺͚͎͍̦͂́̍ ͎͎̣̳ͮ͛̿̽ͬͅs̜̰͈̭̱͕͆̄̿ͣt̻̱̱̞͚̥̊͆ͅa͚̼̪̺ͪ͌̍̈ͮ͗͆ͅȑ̓͛̓ͨͨ,͍̥͐ ͙̠̽ͨ͗ͪ̚a̲n̬͓͍ͥ͗̋͐̓d͙̤̥͖͔̫̝̑ ͍̼͙̯̪̭ͤ̎̈̌ͥ̾͂in̫͉̜̎͋̓ͧ̌ͅ ̯̋h̺͙̮͋̀i̳̻̫͎̙͈̾ș̫͈ͦͪ̄̌ͭ͂ ͎͗ͬ̄̽̈̊ͮr̺̟ͯͨ̑i͖͍͓͉͖ͮͅg̭̞̗̟̎͑̌͋̀̂͐h̻̫̗ͧt̤̦̤ ͖̫͍̮̪ͯͬ͂͆͂h̞͕̟̲̾ͦͣ̄a͚̳̠̭̅̊̽n̙͉̐͂̐̇̈́̿ḏ͇͕ͅͅ ̦͙ͫ͌̅̇h͕̘͔̿͋ͯe̤̲͔̻͔̣͌ ͓̎̾h͈͎̰̑ͪͤͤo̾̄ͯͫ͆́l͈̟̘̝̋d̼̘̗͚̝̜s̖̠͛ ̥̪͖͓̺̯ͅtͭͩ̾ĥ̲e̘̹̝͇̍ͫͅͅ ͎͚̫̼͙̱C̖̩̯̩̘̰̀̊̈́͌̾a̯̍̋ͨ̂̽̒ͫn̼̠̩̘̻̫͈̉̑ḍ́ͣ̍l̜͕͉̼͓ͥ̍̏ͅẻͪͪ̊ ͓̎̑͒͊W͋͊̃͌̇h̘͗̉́̊ͬͣ̌öš̘͓̖̤̘̓̇ͮe̲̠̪ͨ̐ͦ̃̔ͅ ̖͚͌̇ͯ̌ͥͥ̈L̖̻̩͔͚͊͊ͅͅi̝͎̱͚̼ͬ̿̈́̈͗͌͗g͇͙̟͑ͦ͆̇͒͌̚h͈̅̒͌̌̊ṫͩͣ̃ ̭̳͌I̘sͩ̎̓͒ͨ̑ͪ ̾̇̑̍̔ͩS̼̜̥͖̰ͥͧ̿͂̀͌h͌̄́͗͗͒ạ̮̜̙̹͙ͯ̈ͮ̊̅dͯ͐ö̦̥́ͦ̓̈́͂ẅ́̾̐.̞͈̯̗͔̝ͫͅ ̗̣̰̭̓̾̓ͅḤ͎̗͑͆ͤ̓̊̇ḯ̼̬s̲͖͕͓̫̜̎ͩ͐͆̚ͅ ͙͉̭̗̆ľ̰̈́̏̇ͪe̳̩̰̭̣̫ͩf͕͎̼̺ͩ̚ṯ̠͍̥͔͛̂̍̐ ̜̻ͧ̒̄̋̐h͔͙͙̙͙͎̓̎̊a̼̤̮͖͖͆ͭ̅n͋̄̉ͩ̊̃d̞̤͇͚̟̭ͣ̌ș̂ͭͪ ̞̼̘̳ͭa͎̅͗ͪř̜̠͕̳̼͗̔̎ͭ͂ẹ͂ ͖̈̃ͥ̀s̮̦̗ͫ̅ͣ̊̚ṱ̻̬̳̺̤ͥ̋̐ả̘̇͌̈̅i̐͊ͩn̲͔̗ͥ͋̿̉ě͖̣̜̊ͬ̃d͙͔̳̜͔͖͈ͫ͑̒ͩ ̮̥ͩ̄̓ͣ̃w͍̭͕̗̝̘͋̀ͅĭ̮͇̤͔͕͚͉͑̒̈̍̿t͓͙̫̫̗̼ͥ̆h͆̈́͒̓̈̈̌ ͕͚̌t̲͓͉̙̲͍͐̔̍̂ͯẖ̪ͩe̮ ͓̳͙͐ͪ̔ͫb͓̠͓̆̊̿͌̓ͭl̟̜̱̣͍͎̓͛̈́ͪ̎o̻͉͇̺̐̒̑̃̚o̬̗̔̔́ͧͭͦd̤̱̰͙͙͇͗̿̾͒̊ͧ ͪ͊͋̑̿ͮ̈́ͅo̗͖̣̩͖̭͉͊ͥf͌͛ͪ̚ ̰͙͚̠̈́͌͊͗Ạ͕̤̻͙͗̔̋̉m̳̻͍̯̅̔̄̉͂̌ ̭̤͊D͇̝̭̻͉̟̹̀̇͗ͧ͆h̞̦̫̜̓̾͛͛̊͊ͅa͔̮͙͔͉̹̹e͉̓͗͌ͩ͋͋̚ĝ̘͇̠̈ͨ͊a̦̙͖̣̅̍͂̽͑͌r̼̥̣̗̪̥͋͑̋͆̂͐.͍̱̐̾̿̊ ͥ͒͛͗̄H̟̘̦̯̼͚ͫ̆̌̌ͣ̂is̻͍̭͔̥ͮ ͚̦͙̣̜ͫ̊͊s̹͇̬̜̮̦̋͌͂i̥̭̒̍͐̄̋͊x̏͋̐̔ͭ ̫͚ḿ̒ͦȍ̐ͨ̌û̞ͯ̍͑̓̔ͬt̲̤̫͙͚͛̄ͥͤ̎ḧ͈̝̝̞͎̰̝́̉̒̅ͨ̓͆s͖̥̜̖͓͔͕ͬ̑̃͂ͩ̀̎ ̲̗̪̦̖ͬͤ͋̑̅s͇ͣͫ͆͂p̥͕͔̪̖͇̙̍͂ͣ̔ͦ̒ẽ̩̰͔ͧ̑̆ͫ̽a̰ͥ̍ͦͥ͐ͯ͐k͕̤̖̗̳̾ͪ̓ͫ ̟̤̥̗i̼̭͉̓͒n̟̮̜̬̙̲̗͐ͣ̏ ̣̭̱͈ͯ̀̌ͬd̗͇̎i͙̭̖̮͌f͈̩̜͕̪ͅf̹̫ͤ̾ëͩ̄͂̑ͬr̩̮̻̲̠̹͙͋̈e̫̟͈ͪ͆ͅn̞͔̼͕̥̤̖ͨ͋͋͛̚t̥͍ͣͧ̂̉ͧ ̙̻t̻ͥ͑ͨͤͪ̆͌o͓̻̞͖n̦̝̗͎̙ͣ̿̉ͥ̈̓ͅg̲̖͈̳͖̝̉̌͆̔uͥ̒e͇̠͍͑̆͛ͨͤs̩̗̹̓̋͂ͯͨ͐ͅ,̭̖͖̒ͭ̈̃̾͂̾ ̙̺̮a̰͍̖̦̮̰͑̊͒̑̑ͤ̓n̻͔̦̠̏ͮ̏͊d̗̼͔̏̀̿ ̣t̪ͧ̓̄̋h̎̔̎̆͗e̳̘̯̐̐ͨ̀͆ͥ ͕̜͎̣̗͌̚s͇̰̠̫̟͖͖͋̔ͮ͐̂ͮe̯̯̟̘͑ͭ̓v̰̼̼͎̓ͫͧe̳̾͌̎n̦̠̺̝̦̗͌t̘̖͇̼̜̥̍͂ͭ̚h͕͉̤̝̘̬̞ͩ ̪͍̹͈̝̝͈̋̽͑̐͊̓s̻͈̟̮̩̹͙͑̌̑̔ͧ̐h̬̱̹̩̗̠̅a̼̪̝̩̙͓̾̿ͫ̽l̰̹̟̺̭̭ͪͩl̖̼̺̱͖ͨͅ ͎̲̠̞̞̳̭ͩͦͪs̝̑ͧͪ̍̈́̄i̹n̩̳̠͖̪͛̃̉ͅǵ̺͇͈̲̱̒͐͋͑̿ t̙̤ͦh͈̪̯̞͛͒e̥̩̰͒ͬ ̻͇̍̌ŝ̮̣̲́̅͂o̞̫̹̗̭̩̽ṋ̮̮g̤͍̔ͥ̍̉ ̲̗̭̬̺̝̩̐ͨ̏͒́t̩͙̰̟͗h̲͈̻̪̝̻̀ͮ̓͋̌̍̚a̓̿͑͗ͧ̒t͓͂ͅ