Yager Development, הסטודיו מאחורי Spec Ops: The Line, כבר לא עובדים על Dead Island 2.

dead-island-title

החדשות פורסמו בפיד טוויטר של Deep Silver. "עם Dead Island 2, אנחנו ב-Deep Silver תמיד היינו נחושים להוציא את משחק ההמשך שמגיע למעריצי Dead Island," כתב המו"ל. "אחרי שיקול זהיר, היום אנחנו מכריזים על ההחלטה להיפרד מהמפתחת השותפה Yager. אנחנו נמשיך לעבוד בשביל להביא לחיים את החזון שלנו ל-Dead Island 2, ונמשיך לחלוק עמכם מידע נוסף בשלב מאוחר יותר."

זוהי הודעה מרירה-מתוקה למעריצי הפרנצ'ייז, מצד אחד Deep Silver מבטיחים שהם מחוייבים לאיכות המשחק, ומהצד השני גורלו של המשחק נותר לוט בערפל.

משם לעמוד הפייסבוק של Yager, המנכ"ל טימו אולמן מתאר את הנפילה החוצה בטעם דומה במרירותו. מנקודת המבט של Yager, "הצוות עבד בהתלהבות בכדי לקחת את Dead Island 2 לרמת איכויות חדשה. עם זאת, החזונות של Yager ו-Deep Silver לגבי הפרוייקט החלו להתרחק אחד מהשני, מה שהוביל להחלטה שהתקבלה."

Yager תקדיש עכשיו את כל מאמציה לפרויקט אחר שלהם, Dreadnought, יחד עם המפתחת-השותפה Six Foot והמוציאה-לאור Grey Box. עכשיו מוטל על Deep Silver לאסוף את השברים ולמצוא מפתחת חדשה שיכולה להמשיך את העבודה שעשתה Yager, או אולי אפילו להתחיל הכל מההתחלה.

החדשות באות אחרי ההודעה ש-Dead Island 2 כבר מאחר בלו"ז והיה חייב להידחות עד לתאריך לא ידוע אי שם ב-2016. אנחנו נמשיך לבדוק את התקדמות המשחק, אז אל תשכחו לחזור אלינו פה בגיימרספאק בשביל עוד עדכונים על Dead Island!

כתבה קודמתFive Nights at Freddy's 4 בטריילר שלא ייתן לכם לישון בלילה
כתבה הבאהBatgirl: A Matter of Family: הלילה ארוך והמלאכה לא כל כך – ביקורת
Ḫ͈͚̅̓̓͐̆̔ē̮͚ ͔͖͕ͪ̀̔̄̂̒W̞̭̳̾̐a͈̝̦̙ͫ͑̎i̳̗̞ẗ̘̹͕̞̭̦͆s̜̮͔̙ͦ ̗̖̫̹B͈̩̘̋̐̉̋ě̖̩̆hͦ̈͗̑̇i̬͇̬̘̝̹̿̃́̃ͯ̍̍n̤̼̖̻̗̻̾͐͊̐dͩ̓ͤ ̣̒̓͌͋͆͐T͍̗̺̘ͮ͆́ͨ̏̓̇h̘͑͑̌ë̼ͭ̂̏ͤ͋ͮ ̻͚̗̪͔̫̩͑́̒̓̃̂̌W̬̊͂ͬa̮̟͕̜̺̜̭̽̍̓l͉̮̝͓l,̳̙̖̒ ͍̟͉͑ͩ̏ͩ̈̾ͯî̜̩̲̆̅̈́n͇͑̓ ̼͚̯̗̥ͮ̑ͪa̭͔̲̬̭ͦ̈͆̄̊́̊ ̆p͚͚̻̯͎̫ͥͨ̌ͅȁ̻͉͇̰͌̋l͍͉̠͇̭̘͛̆͐̋a̻̰̟̭͕ͮͪ͒ͤͩ̉c̤̹ͫ̈̃̾ͩ͂̚e̮̠̽̍͑̐ͧ̚ ̣̳͍̠̫̦̏ͩ͆̂ͅo̝̼̪̞ͧ̏ͥ̈́ͯ͆̓f̩ͪ͐ ͔͚̲͍ͨ̉̂̔ͩt̩̥̹̓̾̽or̲̳̥̺͈ṯ̲̖͕̉̔ͭ̌͒ͤṵ̝̮̥͕r̖̙͎̖͉͓͊̽e͖̠̯̯d̫̫̤̤́̇͊̋ͯ ͮͬͥ̅g̫̩ḻ͖ͩá̹̻͇̙͙̠ͤ̓s̪͍̜̜̞͖̻ͫ̎̿s̲̰̪͕̺͈,̗͍̦̗͈ͦ̌͋͗ ̫͎̉se͈̝̞͆ͤͪ́̀̐r̓̎̒v̦̼̗̗̘̽̋ͣ͑̚ͅe̺͓͈̟͇̳ͮ̆ͅd͍̝͈͆ͧ ̥͍͆̍ͥb̰͕̙̝̜ͭ̆̉̚y̭͍ͦ͂̅͌̄͑ ̫͉̻̂̿ͬͧl͗ͮͦe͎̋̊͆͆ͬ̇g̱̯̮͗ͣ̋ͬ̾i̙̩͕͔̗͙ͧ́͋̐͌ȏ͕̦̳̆̈́ͫͬn̰̙̻̜͕̫̯͆ͦs̩̟͙͙̟̑̅ ̭̣̱̽̊ͯ͛̋f͓̯̺̱͍̰́͊ő̪̪͎̜͌̐ͩͮͣ̉ͅr̦̂̎́ͣͯg͇̣̒ͮ̅̍̽͛͆e̐͌ͭ̾̚d̩̫̤̼̮̋̆ͯ̀ͪ ̭͎͙͈ͥ̓ͧ̈́̎f̳̰͔͔̔̿̓͋̓ͭŕ͈̠̟̝͕̩͆ͤ̃ͩ͋ȍ̙̮̻͓͉̮͋̅͑͋ͦm̝̯̭͇͑̂ͮ ̟̠̳̋̄t̩ͬ͑ͧ̈́̏h̥͖ͬ̑̔̒͆͋eͭͨ͐͂̒ ̳̹t̹͚̠̥̼̪ͥ͗̔̂̔͛ê͇̣̯͚ͮ̅̿̅̋͊a̹r̗̞͚͔̫̲̣̒̈́̓̐̾s̯̐̓̈̆͆ ͇͖͈̘̟͇͒̅́͋͌̂ͅo͚ͫ͐ͨ̂̚f̯͓͚͚͍ ̭̱͍͕̯̏t̳͕̗̪̳̓͛ͧͣ̈́̂ḥ̫̩͈͎̜͚̈́͗ͮ̅ẽ̟̭̱̭̼̠̜ ̳̱̰͚̙̺̯̑ͨ̎̈́̊s͑̆ḷ̥̻͖͚̩̥ͦ̂͐̍ĕ̳̗͇̤ͮͧ̑ͦͅe̿͒̾̋̀ͯp̠͌l̦͈̭͍̺̺̒ͧ̉ͧ̅ͮ̌ͅe͓̖̣͚̺̲̠̐ͪs̞̜͕̾̓ͣs̰͖̙͔͓̫̋̌͂͐ͦ̎̔ ̰͉̭̟̻̥͂͆ͯ́͒͛̚d̥̉̌ͫe͙̼͎͇ͬ̓͊̚a̙͇͔̮ͧ͗d̻̪͍̞̥̺̻̍̓̃̂ ͇͔̏̄ͪ̅̈́̾̇a̞̖̟̺ͯͭn͊d̼͚̠̹͍ͥ̋ͬͩ͛͒ͪ ĉ͆̾̌̆͗l͓̟̦̙ͦ̐͐ͨ̓͂̆a̳͖̖̲̙͉̾͒̃d̝̪͔̖̃̿̉ͩ͛̇̾ ̮̹̼̣̺͕̆i̘͇̖̘ͥ̋͌̇͋͗n̼͔̻͈̞̉̏ ͥ̂͑ař̲̣̱̦͍͖̙͑m̖̮̟̫̊ͧ͗̀̎͂o̥̰̩̮̺̳͗̈́ͦ̃ͫ̽ͥr̘̟͓̣̘̪̲̋ͩͪͯ̀ͮ̚ ̤̜̹̮ͬ͗̃ͧͪ̎ͬcͪaͨ̓ͯ̓̈́r̓͂v͈̙̬̤ͫ̏̂̓́ͯ̚ͅe̞̯̱͓̮͙d̹̪̝̟̦̻̟ͯ͗ͣ ̙̹̱̘̔̊̌͂ͅfͨ̍̾r̩̳̤̹͛ͩ̆o̬̤̅̏m̂ͣͯ̓͐̃ ̯̮̝̃̾̒͆́̽t͊͂̔ḣ̗͈͙͔̳̖̰̂͊ͣ̂e͒͑͂ ̝̖͚̻̱̪̓̐̍̎ͬ̓s̲̘̭̖̥͆u͌͛ͨͧ̐f̹̼͕̺ͣͧ͑̂f͌́͂̒e͇̟̩̤̦̜̜͌ͥ̽̂̿̌r̼̥ͧ͑ͪ̒ī͖͌̄ͩͮ͂n̖͍̹͇͔͆̔͋̊g͙͓̝̩̀̄ͣ̇͂ ̽o̬̅ͬ͐̓̌̚f̝̦̺͉̲͚̙̉̒ͫ͆ͤ ̟̭̞̩͖̻͔̓̏ͪ̅̏̆m̙̹̪̪̼̻̚o͙͖̟ͩͅt̺̠̭̦̙̤͗͛ͮͦh̞̬̎̒e̎̄͗r͙̫̋ͫ̈́s̪.̝̖̬̠͖̈́͂ ͔̰͍̰ͭͯͫ́͋̄̔ͅI̼͚̼̍̄ͦn̦̼̯̩̭͍̖͋ ͇̗̰̣ͧ͒̀ͥ̓̅h̎͗͂̆̽̓̍i̟ͥ̐́̂ͦs̞̩̥̟̫̥̹̄̌̿̂̇͊ͦ ̩̗̦͔͙̣ͅr̹͍͎͓̤̽̌ͩ̈́̏ͭͦi̒̿͋ͧ͒ͮ̚g̞̪͊̍ͤ̔h̻͛́t̲̥̹̆͗̒͗ͯ͌ ͖̫̠̳̻͙͖͛̂h̪ͦ̅̏̔a̯̰̹͚n̮̯̻ͮͩ̽̉̇̊ḓ̫͖͎̱̙̟ͮ̓̒̉ ͉̬͖͇̭͋̈h̝̝̭͚͈̄e̱̪̥̩͇ͭ̍̒̓̚ ͙͎̗̭͒̅h̲̬͚̟̰͔ͯͣ̃̂ö̙̙̘̞̲͖͆̂̓̐̓̚l̲̝̣̼̱ͤ̿̔ͮͅd͖̟̱͍̰͚ͩ͊͗̔ṣ̖̖̪̯̮͗̑͊͛̔ͣ ͚̰̎̀ͤà̞̹̺̱̩̿̀ͪͯͨ̈ ͌̽d͚̪͙͍͕̥́e̟̳͓̖͖͗̋ͅä́̆͆̎ḏ̺͚͎͍̦͂́̍ ͎͎̣̳ͮ͛̿̽ͬͅs̜̰͈̭̱͕͆̄̿ͣt̻̱̱̞͚̥̊͆ͅa͚̼̪̺ͪ͌̍̈ͮ͗͆ͅȑ̓͛̓ͨͨ,͍̥͐ ͙̠̽ͨ͗ͪ̚a̲n̬͓͍ͥ͗̋͐̓d͙̤̥͖͔̫̝̑ ͍̼͙̯̪̭ͤ̎̈̌ͥ̾͂in̫͉̜̎͋̓ͧ̌ͅ ̯̋h̺͙̮͋̀i̳̻̫͎̙͈̾ș̫͈ͦͪ̄̌ͭ͂ ͎͗ͬ̄̽̈̊ͮr̺̟ͯͨ̑i͖͍͓͉͖ͮͅg̭̞̗̟̎͑̌͋̀̂͐h̻̫̗ͧt̤̦̤ ͖̫͍̮̪ͯͬ͂͆͂h̞͕̟̲̾ͦͣ̄a͚̳̠̭̅̊̽n̙͉̐͂̐̇̈́̿ḏ͇͕ͅͅ ̦͙ͫ͌̅̇h͕̘͔̿͋ͯe̤̲͔̻͔̣͌ ͓̎̾h͈͎̰̑ͪͤͤo̾̄ͯͫ͆́l͈̟̘̝̋d̼̘̗͚̝̜s̖̠͛ ̥̪͖͓̺̯ͅtͭͩ̾ĥ̲e̘̹̝͇̍ͫͅͅ ͎͚̫̼͙̱C̖̩̯̩̘̰̀̊̈́͌̾a̯̍̋ͨ̂̽̒ͫn̼̠̩̘̻̫͈̉̑ḍ́ͣ̍l̜͕͉̼͓ͥ̍̏ͅẻͪͪ̊ ͓̎̑͒͊W͋͊̃͌̇h̘͗̉́̊ͬͣ̌öš̘͓̖̤̘̓̇ͮe̲̠̪ͨ̐ͦ̃̔ͅ ̖͚͌̇ͯ̌ͥͥ̈L̖̻̩͔͚͊͊ͅͅi̝͎̱͚̼ͬ̿̈́̈͗͌͗g͇͙̟͑ͦ͆̇͒͌̚h͈̅̒͌̌̊ṫͩͣ̃ ̭̳͌I̘sͩ̎̓͒ͨ̑ͪ ̾̇̑̍̔ͩS̼̜̥͖̰ͥͧ̿͂̀͌h͌̄́͗͗͒ạ̮̜̙̹͙ͯ̈ͮ̊̅dͯ͐ö̦̥́ͦ̓̈́͂ẅ́̾̐.̞͈̯̗͔̝ͫͅ ̗̣̰̭̓̾̓ͅḤ͎̗͑͆ͤ̓̊̇ḯ̼̬s̲͖͕͓̫̜̎ͩ͐͆̚ͅ ͙͉̭̗̆ľ̰̈́̏̇ͪe̳̩̰̭̣̫ͩf͕͎̼̺ͩ̚ṯ̠͍̥͔͛̂̍̐ ̜̻ͧ̒̄̋̐h͔͙͙̙͙͎̓̎̊a̼̤̮͖͖͆ͭ̅n͋̄̉ͩ̊̃d̞̤͇͚̟̭ͣ̌ș̂ͭͪ ̞̼̘̳ͭa͎̅͗ͪř̜̠͕̳̼͗̔̎ͭ͂ẹ͂ ͖̈̃ͥ̀s̮̦̗ͫ̅ͣ̊̚ṱ̻̬̳̺̤ͥ̋̐ả̘̇͌̈̅i̐͊ͩn̲͔̗ͥ͋̿̉ě͖̣̜̊ͬ̃d͙͔̳̜͔͖͈ͫ͑̒ͩ ̮̥ͩ̄̓ͣ̃w͍̭͕̗̝̘͋̀ͅĭ̮͇̤͔͕͚͉͑̒̈̍̿t͓͙̫̫̗̼ͥ̆h͆̈́͒̓̈̈̌ ͕͚̌t̲͓͉̙̲͍͐̔̍̂ͯẖ̪ͩe̮ ͓̳͙͐ͪ̔ͫb͓̠͓̆̊̿͌̓ͭl̟̜̱̣͍͎̓͛̈́ͪ̎o̻͉͇̺̐̒̑̃̚o̬̗̔̔́ͧͭͦd̤̱̰͙͙͇͗̿̾͒̊ͧ ͪ͊͋̑̿ͮ̈́ͅo̗͖̣̩͖̭͉͊ͥf͌͛ͪ̚ ̰͙͚̠̈́͌͊͗Ạ͕̤̻͙͗̔̋̉m̳̻͍̯̅̔̄̉͂̌ ̭̤͊D͇̝̭̻͉̟̹̀̇͗ͧ͆h̞̦̫̜̓̾͛͛̊͊ͅa͔̮͙͔͉̹̹e͉̓͗͌ͩ͋͋̚ĝ̘͇̠̈ͨ͊a̦̙͖̣̅̍͂̽͑͌r̼̥̣̗̪̥͋͑̋͆̂͐.͍̱̐̾̿̊ ͥ͒͛͗̄H̟̘̦̯̼͚ͫ̆̌̌ͣ̂is̻͍̭͔̥ͮ ͚̦͙̣̜ͫ̊͊s̹͇̬̜̮̦̋͌͂i̥̭̒̍͐̄̋͊x̏͋̐̔ͭ ̫͚ḿ̒ͦȍ̐ͨ̌û̞ͯ̍͑̓̔ͬt̲̤̫͙͚͛̄ͥͤ̎ḧ͈̝̝̞͎̰̝́̉̒̅ͨ̓͆s͖̥̜̖͓͔͕ͬ̑̃͂ͩ̀̎ ̲̗̪̦̖ͬͤ͋̑̅s͇ͣͫ͆͂p̥͕͔̪̖͇̙̍͂ͣ̔ͦ̒ẽ̩̰͔ͧ̑̆ͫ̽a̰ͥ̍ͦͥ͐ͯ͐k͕̤̖̗̳̾ͪ̓ͫ ̟̤̥̗i̼̭͉̓͒n̟̮̜̬̙̲̗͐ͣ̏ ̣̭̱͈ͯ̀̌ͬd̗͇̎i͙̭̖̮͌f͈̩̜͕̪ͅf̹̫ͤ̾ëͩ̄͂̑ͬr̩̮̻̲̠̹͙͋̈e̫̟͈ͪ͆ͅn̞͔̼͕̥̤̖ͨ͋͋͛̚t̥͍ͣͧ̂̉ͧ ̙̻t̻ͥ͑ͨͤͪ̆͌o͓̻̞͖n̦̝̗͎̙ͣ̿̉ͥ̈̓ͅg̲̖͈̳͖̝̉̌͆̔uͥ̒e͇̠͍͑̆͛ͨͤs̩̗̹̓̋͂ͯͨ͐ͅ,̭̖͖̒ͭ̈̃̾͂̾ ̙̺̮a̰͍̖̦̮̰͑̊͒̑̑ͤ̓n̻͔̦̠̏ͮ̏͊d̗̼͔̏̀̿ ̣t̪ͧ̓̄̋h̎̔̎̆͗e̳̘̯̐̐ͨ̀͆ͥ ͕̜͎̣̗͌̚s͇̰̠̫̟͖͖͋̔ͮ͐̂ͮe̯̯̟̘͑ͭ̓v̰̼̼͎̓ͫͧe̳̾͌̎n̦̠̺̝̦̗͌t̘̖͇̼̜̥̍͂ͭ̚h͕͉̤̝̘̬̞ͩ ̪͍̹͈̝̝͈̋̽͑̐͊̓s̻͈̟̮̩̹͙͑̌̑̔ͧ̐h̬̱̹̩̗̠̅a̼̪̝̩̙͓̾̿ͫ̽l̰̹̟̺̭̭ͪͩl̖̼̺̱͖ͨͅ ͎̲̠̞̞̳̭ͩͦͪs̝̑ͧͪ̍̈́̄i̹n̩̳̠͖̪͛̃̉ͅǵ̺͇͈̲̱̒͐͋͑̿ t̙̤ͦh͈̪̯̞͛͒e̥̩̰͒ͬ ̻͇̍̌ŝ̮̣̲́̅͂o̞̫̹̗̭̩̽ṋ̮̮g̤͍̔ͥ̍̉ ̲̗̭̬̺̝̩̐ͨ̏͒́t̩͙̰̟͗h̲͈̻̪̝̻̀ͮ̓͋̌̍̚a̓̿͑͗ͧ̒t͓͂ͅ