עוד טריילר טיזר ל- Mass Effect Andromeda שוחרר וייקח אתכם הרחק יותר משאי פעם הלכתם. צפו בסרטון.

סדרת מלחמת הכוכבים היא בהחלט לא היחידה שיכולה לקחת אתכם לגלקסיה רחוקה-רחוקה, הטיזר מבית BioWare מבהיר מהר מאד שאתם מקפצים לגלקסיה חדשה לגמרי, אנדרומדה אם להיות מדוייקים. שם תפגשו פנים אל פנים עם אינספור אויבים וככל הנראה גם עם בעל ברית או שניים. המראות מרשימים במיוחד כיוון שהמשחק רץ על מנוע Unreal 4 החדש. החלל מרגיש מסתורי בצורה הולמת, השיגור הפתלתל לגלקסיה חדשה מרגיש מוכר, אך משאיר הרבה שאלות בלתי פתורות כאשר הכוכב הדמוי-צדק שמופיע לפניכם נראה אמיתי.

שריון ה-N7 האהוב חוזר וכך אנחנו יכולים להניח חוזרת גם ה-"ברית". הקרב נראה ומרגיש אינטנסיבי כאשר יריות מהדהדות מכל עבר, חלקן מקפצות על מגניכם כאשר אתם מתחמקים מפיצוצים ומאש אויב. אפילו רכב Mako משודרג ייקח אתכם דרך המדבר, מתמודד עם השטח בצורה טובה מתמיד. זהו ה-Mass Effect החדש, והוא נראה לא פחות ממדהים.

התכוננו לסיפור חדש לגמרי כי Mass Effect: Andromeda צפוי לצאת בעונת החגים 2016 על ה-Xbox One, PlayStation 4 והמחשב האישי.

כתבה קודמתThe Last Guardian אשכרה יוצא בשנה הבאה
כתבה הבאהStar Wars Battlefront לוקח אתכם לגלקסיה רחוקה-רחוקה
Ḫ͈͚̅̓̓͐̆̔ē̮͚ ͔͖͕ͪ̀̔̄̂̒W̞̭̳̾̐a͈̝̦̙ͫ͑̎i̳̗̞ẗ̘̹͕̞̭̦͆s̜̮͔̙ͦ ̗̖̫̹B͈̩̘̋̐̉̋ě̖̩̆hͦ̈͗̑̇i̬͇̬̘̝̹̿̃́̃ͯ̍̍n̤̼̖̻̗̻̾͐͊̐dͩ̓ͤ ̣̒̓͌͋͆͐T͍̗̺̘ͮ͆́ͨ̏̓̇h̘͑͑̌ë̼ͭ̂̏ͤ͋ͮ ̻͚̗̪͔̫̩͑́̒̓̃̂̌W̬̊͂ͬa̮̟͕̜̺̜̭̽̍̓l͉̮̝͓l,̳̙̖̒ ͍̟͉͑ͩ̏ͩ̈̾ͯî̜̩̲̆̅̈́n͇͑̓ ̼͚̯̗̥ͮ̑ͪa̭͔̲̬̭ͦ̈͆̄̊́̊ ̆p͚͚̻̯͎̫ͥͨ̌ͅȁ̻͉͇̰͌̋l͍͉̠͇̭̘͛̆͐̋a̻̰̟̭͕ͮͪ͒ͤͩ̉c̤̹ͫ̈̃̾ͩ͂̚e̮̠̽̍͑̐ͧ̚ ̣̳͍̠̫̦̏ͩ͆̂ͅo̝̼̪̞ͧ̏ͥ̈́ͯ͆̓f̩ͪ͐ ͔͚̲͍ͨ̉̂̔ͩt̩̥̹̓̾̽or̲̳̥̺͈ṯ̲̖͕̉̔ͭ̌͒ͤṵ̝̮̥͕r̖̙͎̖͉͓͊̽e͖̠̯̯d̫̫̤̤́̇͊̋ͯ ͮͬͥ̅g̫̩ḻ͖ͩá̹̻͇̙͙̠ͤ̓s̪͍̜̜̞͖̻ͫ̎̿s̲̰̪͕̺͈,̗͍̦̗͈ͦ̌͋͗ ̫͎̉se͈̝̞͆ͤͪ́̀̐r̓̎̒v̦̼̗̗̘̽̋ͣ͑̚ͅe̺͓͈̟͇̳ͮ̆ͅd͍̝͈͆ͧ ̥͍͆̍ͥb̰͕̙̝̜ͭ̆̉̚y̭͍ͦ͂̅͌̄͑ ̫͉̻̂̿ͬͧl͗ͮͦe͎̋̊͆͆ͬ̇g̱̯̮͗ͣ̋ͬ̾i̙̩͕͔̗͙ͧ́͋̐͌ȏ͕̦̳̆̈́ͫͬn̰̙̻̜͕̫̯͆ͦs̩̟͙͙̟̑̅ ̭̣̱̽̊ͯ͛̋f͓̯̺̱͍̰́͊ő̪̪͎̜͌̐ͩͮͣ̉ͅr̦̂̎́ͣͯg͇̣̒ͮ̅̍̽͛͆e̐͌ͭ̾̚d̩̫̤̼̮̋̆ͯ̀ͪ ̭͎͙͈ͥ̓ͧ̈́̎f̳̰͔͔̔̿̓͋̓ͭŕ͈̠̟̝͕̩͆ͤ̃ͩ͋ȍ̙̮̻͓͉̮͋̅͑͋ͦm̝̯̭͇͑̂ͮ ̟̠̳̋̄t̩ͬ͑ͧ̈́̏h̥͖ͬ̑̔̒͆͋eͭͨ͐͂̒ ̳̹t̹͚̠̥̼̪ͥ͗̔̂̔͛ê͇̣̯͚ͮ̅̿̅̋͊a̹r̗̞͚͔̫̲̣̒̈́̓̐̾s̯̐̓̈̆͆ ͇͖͈̘̟͇͒̅́͋͌̂ͅo͚ͫ͐ͨ̂̚f̯͓͚͚͍ ̭̱͍͕̯̏t̳͕̗̪̳̓͛ͧͣ̈́̂ḥ̫̩͈͎̜͚̈́͗ͮ̅ẽ̟̭̱̭̼̠̜ ̳̱̰͚̙̺̯̑ͨ̎̈́̊s͑̆ḷ̥̻͖͚̩̥ͦ̂͐̍ĕ̳̗͇̤ͮͧ̑ͦͅe̿͒̾̋̀ͯp̠͌l̦͈̭͍̺̺̒ͧ̉ͧ̅ͮ̌ͅe͓̖̣͚̺̲̠̐ͪs̞̜͕̾̓ͣs̰͖̙͔͓̫̋̌͂͐ͦ̎̔ ̰͉̭̟̻̥͂͆ͯ́͒͛̚d̥̉̌ͫe͙̼͎͇ͬ̓͊̚a̙͇͔̮ͧ͗d̻̪͍̞̥̺̻̍̓̃̂ ͇͔̏̄ͪ̅̈́̾̇a̞̖̟̺ͯͭn͊d̼͚̠̹͍ͥ̋ͬͩ͛͒ͪ ĉ͆̾̌̆͗l͓̟̦̙ͦ̐͐ͨ̓͂̆a̳͖̖̲̙͉̾͒̃d̝̪͔̖̃̿̉ͩ͛̇̾ ̮̹̼̣̺͕̆i̘͇̖̘ͥ̋͌̇͋͗n̼͔̻͈̞̉̏ ͥ̂͑ař̲̣̱̦͍͖̙͑m̖̮̟̫̊ͧ͗̀̎͂o̥̰̩̮̺̳͗̈́ͦ̃ͫ̽ͥr̘̟͓̣̘̪̲̋ͩͪͯ̀ͮ̚ ̤̜̹̮ͬ͗̃ͧͪ̎ͬcͪaͨ̓ͯ̓̈́r̓͂v͈̙̬̤ͫ̏̂̓́ͯ̚ͅe̞̯̱͓̮͙d̹̪̝̟̦̻̟ͯ͗ͣ ̙̹̱̘̔̊̌͂ͅfͨ̍̾r̩̳̤̹͛ͩ̆o̬̤̅̏m̂ͣͯ̓͐̃ ̯̮̝̃̾̒͆́̽t͊͂̔ḣ̗͈͙͔̳̖̰̂͊ͣ̂e͒͑͂ ̝̖͚̻̱̪̓̐̍̎ͬ̓s̲̘̭̖̥͆u͌͛ͨͧ̐f̹̼͕̺ͣͧ͑̂f͌́͂̒e͇̟̩̤̦̜̜͌ͥ̽̂̿̌r̼̥ͧ͑ͪ̒ī͖͌̄ͩͮ͂n̖͍̹͇͔͆̔͋̊g͙͓̝̩̀̄ͣ̇͂ ̽o̬̅ͬ͐̓̌̚f̝̦̺͉̲͚̙̉̒ͫ͆ͤ ̟̭̞̩͖̻͔̓̏ͪ̅̏̆m̙̹̪̪̼̻̚o͙͖̟ͩͅt̺̠̭̦̙̤͗͛ͮͦh̞̬̎̒e̎̄͗r͙̫̋ͫ̈́s̪.̝̖̬̠͖̈́͂ ͔̰͍̰ͭͯͫ́͋̄̔ͅI̼͚̼̍̄ͦn̦̼̯̩̭͍̖͋ ͇̗̰̣ͧ͒̀ͥ̓̅h̎͗͂̆̽̓̍i̟ͥ̐́̂ͦs̞̩̥̟̫̥̹̄̌̿̂̇͊ͦ ̩̗̦͔͙̣ͅr̹͍͎͓̤̽̌ͩ̈́̏ͭͦi̒̿͋ͧ͒ͮ̚g̞̪͊̍ͤ̔h̻͛́t̲̥̹̆͗̒͗ͯ͌ ͖̫̠̳̻͙͖͛̂h̪ͦ̅̏̔a̯̰̹͚n̮̯̻ͮͩ̽̉̇̊ḓ̫͖͎̱̙̟ͮ̓̒̉ ͉̬͖͇̭͋̈h̝̝̭͚͈̄e̱̪̥̩͇ͭ̍̒̓̚ ͙͎̗̭͒̅h̲̬͚̟̰͔ͯͣ̃̂ö̙̙̘̞̲͖͆̂̓̐̓̚l̲̝̣̼̱ͤ̿̔ͮͅd͖̟̱͍̰͚ͩ͊͗̔ṣ̖̖̪̯̮͗̑͊͛̔ͣ ͚̰̎̀ͤà̞̹̺̱̩̿̀ͪͯͨ̈ ͌̽d͚̪͙͍͕̥́e̟̳͓̖͖͗̋ͅä́̆͆̎ḏ̺͚͎͍̦͂́̍ ͎͎̣̳ͮ͛̿̽ͬͅs̜̰͈̭̱͕͆̄̿ͣt̻̱̱̞͚̥̊͆ͅa͚̼̪̺ͪ͌̍̈ͮ͗͆ͅȑ̓͛̓ͨͨ,͍̥͐ ͙̠̽ͨ͗ͪ̚a̲n̬͓͍ͥ͗̋͐̓d͙̤̥͖͔̫̝̑ ͍̼͙̯̪̭ͤ̎̈̌ͥ̾͂in̫͉̜̎͋̓ͧ̌ͅ ̯̋h̺͙̮͋̀i̳̻̫͎̙͈̾ș̫͈ͦͪ̄̌ͭ͂ ͎͗ͬ̄̽̈̊ͮr̺̟ͯͨ̑i͖͍͓͉͖ͮͅg̭̞̗̟̎͑̌͋̀̂͐h̻̫̗ͧt̤̦̤ ͖̫͍̮̪ͯͬ͂͆͂h̞͕̟̲̾ͦͣ̄a͚̳̠̭̅̊̽n̙͉̐͂̐̇̈́̿ḏ͇͕ͅͅ ̦͙ͫ͌̅̇h͕̘͔̿͋ͯe̤̲͔̻͔̣͌ ͓̎̾h͈͎̰̑ͪͤͤo̾̄ͯͫ͆́l͈̟̘̝̋d̼̘̗͚̝̜s̖̠͛ ̥̪͖͓̺̯ͅtͭͩ̾ĥ̲e̘̹̝͇̍ͫͅͅ ͎͚̫̼͙̱C̖̩̯̩̘̰̀̊̈́͌̾a̯̍̋ͨ̂̽̒ͫn̼̠̩̘̻̫͈̉̑ḍ́ͣ̍l̜͕͉̼͓ͥ̍̏ͅẻͪͪ̊ ͓̎̑͒͊W͋͊̃͌̇h̘͗̉́̊ͬͣ̌öš̘͓̖̤̘̓̇ͮe̲̠̪ͨ̐ͦ̃̔ͅ ̖͚͌̇ͯ̌ͥͥ̈L̖̻̩͔͚͊͊ͅͅi̝͎̱͚̼ͬ̿̈́̈͗͌͗g͇͙̟͑ͦ͆̇͒͌̚h͈̅̒͌̌̊ṫͩͣ̃ ̭̳͌I̘sͩ̎̓͒ͨ̑ͪ ̾̇̑̍̔ͩS̼̜̥͖̰ͥͧ̿͂̀͌h͌̄́͗͗͒ạ̮̜̙̹͙ͯ̈ͮ̊̅dͯ͐ö̦̥́ͦ̓̈́͂ẅ́̾̐.̞͈̯̗͔̝ͫͅ ̗̣̰̭̓̾̓ͅḤ͎̗͑͆ͤ̓̊̇ḯ̼̬s̲͖͕͓̫̜̎ͩ͐͆̚ͅ ͙͉̭̗̆ľ̰̈́̏̇ͪe̳̩̰̭̣̫ͩf͕͎̼̺ͩ̚ṯ̠͍̥͔͛̂̍̐ ̜̻ͧ̒̄̋̐h͔͙͙̙͙͎̓̎̊a̼̤̮͖͖͆ͭ̅n͋̄̉ͩ̊̃d̞̤͇͚̟̭ͣ̌ș̂ͭͪ ̞̼̘̳ͭa͎̅͗ͪř̜̠͕̳̼͗̔̎ͭ͂ẹ͂ ͖̈̃ͥ̀s̮̦̗ͫ̅ͣ̊̚ṱ̻̬̳̺̤ͥ̋̐ả̘̇͌̈̅i̐͊ͩn̲͔̗ͥ͋̿̉ě͖̣̜̊ͬ̃d͙͔̳̜͔͖͈ͫ͑̒ͩ ̮̥ͩ̄̓ͣ̃w͍̭͕̗̝̘͋̀ͅĭ̮͇̤͔͕͚͉͑̒̈̍̿t͓͙̫̫̗̼ͥ̆h͆̈́͒̓̈̈̌ ͕͚̌t̲͓͉̙̲͍͐̔̍̂ͯẖ̪ͩe̮ ͓̳͙͐ͪ̔ͫb͓̠͓̆̊̿͌̓ͭl̟̜̱̣͍͎̓͛̈́ͪ̎o̻͉͇̺̐̒̑̃̚o̬̗̔̔́ͧͭͦd̤̱̰͙͙͇͗̿̾͒̊ͧ ͪ͊͋̑̿ͮ̈́ͅo̗͖̣̩͖̭͉͊ͥf͌͛ͪ̚ ̰͙͚̠̈́͌͊͗Ạ͕̤̻͙͗̔̋̉m̳̻͍̯̅̔̄̉͂̌ ̭̤͊D͇̝̭̻͉̟̹̀̇͗ͧ͆h̞̦̫̜̓̾͛͛̊͊ͅa͔̮͙͔͉̹̹e͉̓͗͌ͩ͋͋̚ĝ̘͇̠̈ͨ͊a̦̙͖̣̅̍͂̽͑͌r̼̥̣̗̪̥͋͑̋͆̂͐.͍̱̐̾̿̊ ͥ͒͛͗̄H̟̘̦̯̼͚ͫ̆̌̌ͣ̂is̻͍̭͔̥ͮ ͚̦͙̣̜ͫ̊͊s̹͇̬̜̮̦̋͌͂i̥̭̒̍͐̄̋͊x̏͋̐̔ͭ ̫͚ḿ̒ͦȍ̐ͨ̌û̞ͯ̍͑̓̔ͬt̲̤̫͙͚͛̄ͥͤ̎ḧ͈̝̝̞͎̰̝́̉̒̅ͨ̓͆s͖̥̜̖͓͔͕ͬ̑̃͂ͩ̀̎ ̲̗̪̦̖ͬͤ͋̑̅s͇ͣͫ͆͂p̥͕͔̪̖͇̙̍͂ͣ̔ͦ̒ẽ̩̰͔ͧ̑̆ͫ̽a̰ͥ̍ͦͥ͐ͯ͐k͕̤̖̗̳̾ͪ̓ͫ ̟̤̥̗i̼̭͉̓͒n̟̮̜̬̙̲̗͐ͣ̏ ̣̭̱͈ͯ̀̌ͬd̗͇̎i͙̭̖̮͌f͈̩̜͕̪ͅf̹̫ͤ̾ëͩ̄͂̑ͬr̩̮̻̲̠̹͙͋̈e̫̟͈ͪ͆ͅn̞͔̼͕̥̤̖ͨ͋͋͛̚t̥͍ͣͧ̂̉ͧ ̙̻t̻ͥ͑ͨͤͪ̆͌o͓̻̞͖n̦̝̗͎̙ͣ̿̉ͥ̈̓ͅg̲̖͈̳͖̝̉̌͆̔uͥ̒e͇̠͍͑̆͛ͨͤs̩̗̹̓̋͂ͯͨ͐ͅ,̭̖͖̒ͭ̈̃̾͂̾ ̙̺̮a̰͍̖̦̮̰͑̊͒̑̑ͤ̓n̻͔̦̠̏ͮ̏͊d̗̼͔̏̀̿ ̣t̪ͧ̓̄̋h̎̔̎̆͗e̳̘̯̐̐ͨ̀͆ͥ ͕̜͎̣̗͌̚s͇̰̠̫̟͖͖͋̔ͮ͐̂ͮe̯̯̟̘͑ͭ̓v̰̼̼͎̓ͫͧe̳̾͌̎n̦̠̺̝̦̗͌t̘̖͇̼̜̥̍͂ͭ̚h͕͉̤̝̘̬̞ͩ ̪͍̹͈̝̝͈̋̽͑̐͊̓s̻͈̟̮̩̹͙͑̌̑̔ͧ̐h̬̱̹̩̗̠̅a̼̪̝̩̙͓̾̿ͫ̽l̰̹̟̺̭̭ͪͩl̖̼̺̱͖ͨͅ ͎̲̠̞̞̳̭ͩͦͪs̝̑ͧͪ̍̈́̄i̹n̩̳̠͖̪͛̃̉ͅǵ̺͇͈̲̱̒͐͋͑̿ t̙̤ͦh͈̪̯̞͛͒e̥̩̰͒ͬ ̻͇̍̌ŝ̮̣̲́̅͂o̞̫̹̗̭̩̽ṋ̮̮g̤͍̔ͥ̍̉ ̲̗̭̬̺̝̩̐ͨ̏͒́t̩͙̰̟͗h̲͈̻̪̝̻̀ͮ̓͋̌̍̚a̓̿͑͗ͧ̒t͓͂ͅ