החברים ב-Bethesda חוזרים והפעם עם לא אחרת מאשר ההכרזה על Fallout 4, הכותר האחרון בסדרת המשחקים הפופולרית. אנא הפנו את תשומת לבכם לתשדיר המיוחד בטריילר:

אם לשפוט לפי הטריילר לבדו, שעשוי כולו מצילומים מתוך המשחק, עלילת Fallout 4 מתרחשת בעיר בוסטון ובסביבתה (הפסל של פול ריביר הסגיר אותv די מהר). אנחנו גם יודעים שהמשחק יגולל את סיפורו של שורד אחר, הפעם מבונקר 111, שגם אותו שוב מלווה כלב.

המשחק החדש בסדרה יהיה תחת ניהולו של ראש Bethesda, טוד הווארד. "אנחנו יודעים מה משמעות המשחק הזה לכולם," אומר הווארד. "הזמן והטכנולוגיה אפשרו לנו להיות שאפתניים מתמיד. מעולם לא היינו נרגשים יותר לגבי משחק, ואנחנו כבר לא יכולים לחכות לשתף אותו."

ואכן שתף ישתפו אותו בתערוכת E3, בתצוגה של Bethesda ב-14 ביוני. האירוע יעלה לשידור חי ברחבי העולם דרך שאתרי Twitch ויוטיוב. אז אל חשש אם לא שריינתם כרטיס טיסה ללוס אנג'לס.

אז שנסו מתניים והכינו את ציוד ההשרדות בשממה, Fallout 4 נמצא בשלבי פיתוח ל-PC, Xbox One ו-PlayStation 4. תאריך שחרור, או לפחות תקופת שחרור משוערת, צפויים להיחשף במהלך כנס E3 הקרוב.

כתבה קודמתXCOM 2 נחשף, התכוננו לכבוש את כדור הארץ בנובמבר הקרוב
כתבה הבאהGuitar Hero Live מביאים את הסאונד ל-E3 2015
Ḫ͈͚̅̓̓͐̆̔ē̮͚ ͔͖͕ͪ̀̔̄̂̒W̞̭̳̾̐a͈̝̦̙ͫ͑̎i̳̗̞ẗ̘̹͕̞̭̦͆s̜̮͔̙ͦ ̗̖̫̹B͈̩̘̋̐̉̋ě̖̩̆hͦ̈͗̑̇i̬͇̬̘̝̹̿̃́̃ͯ̍̍n̤̼̖̻̗̻̾͐͊̐dͩ̓ͤ ̣̒̓͌͋͆͐T͍̗̺̘ͮ͆́ͨ̏̓̇h̘͑͑̌ë̼ͭ̂̏ͤ͋ͮ ̻͚̗̪͔̫̩͑́̒̓̃̂̌W̬̊͂ͬa̮̟͕̜̺̜̭̽̍̓l͉̮̝͓l,̳̙̖̒ ͍̟͉͑ͩ̏ͩ̈̾ͯî̜̩̲̆̅̈́n͇͑̓ ̼͚̯̗̥ͮ̑ͪa̭͔̲̬̭ͦ̈͆̄̊́̊ ̆p͚͚̻̯͎̫ͥͨ̌ͅȁ̻͉͇̰͌̋l͍͉̠͇̭̘͛̆͐̋a̻̰̟̭͕ͮͪ͒ͤͩ̉c̤̹ͫ̈̃̾ͩ͂̚e̮̠̽̍͑̐ͧ̚ ̣̳͍̠̫̦̏ͩ͆̂ͅo̝̼̪̞ͧ̏ͥ̈́ͯ͆̓f̩ͪ͐ ͔͚̲͍ͨ̉̂̔ͩt̩̥̹̓̾̽or̲̳̥̺͈ṯ̲̖͕̉̔ͭ̌͒ͤṵ̝̮̥͕r̖̙͎̖͉͓͊̽e͖̠̯̯d̫̫̤̤́̇͊̋ͯ ͮͬͥ̅g̫̩ḻ͖ͩá̹̻͇̙͙̠ͤ̓s̪͍̜̜̞͖̻ͫ̎̿s̲̰̪͕̺͈,̗͍̦̗͈ͦ̌͋͗ ̫͎̉se͈̝̞͆ͤͪ́̀̐r̓̎̒v̦̼̗̗̘̽̋ͣ͑̚ͅe̺͓͈̟͇̳ͮ̆ͅd͍̝͈͆ͧ ̥͍͆̍ͥb̰͕̙̝̜ͭ̆̉̚y̭͍ͦ͂̅͌̄͑ ̫͉̻̂̿ͬͧl͗ͮͦe͎̋̊͆͆ͬ̇g̱̯̮͗ͣ̋ͬ̾i̙̩͕͔̗͙ͧ́͋̐͌ȏ͕̦̳̆̈́ͫͬn̰̙̻̜͕̫̯͆ͦs̩̟͙͙̟̑̅ ̭̣̱̽̊ͯ͛̋f͓̯̺̱͍̰́͊ő̪̪͎̜͌̐ͩͮͣ̉ͅr̦̂̎́ͣͯg͇̣̒ͮ̅̍̽͛͆e̐͌ͭ̾̚d̩̫̤̼̮̋̆ͯ̀ͪ ̭͎͙͈ͥ̓ͧ̈́̎f̳̰͔͔̔̿̓͋̓ͭŕ͈̠̟̝͕̩͆ͤ̃ͩ͋ȍ̙̮̻͓͉̮͋̅͑͋ͦm̝̯̭͇͑̂ͮ ̟̠̳̋̄t̩ͬ͑ͧ̈́̏h̥͖ͬ̑̔̒͆͋eͭͨ͐͂̒ ̳̹t̹͚̠̥̼̪ͥ͗̔̂̔͛ê͇̣̯͚ͮ̅̿̅̋͊a̹r̗̞͚͔̫̲̣̒̈́̓̐̾s̯̐̓̈̆͆ ͇͖͈̘̟͇͒̅́͋͌̂ͅo͚ͫ͐ͨ̂̚f̯͓͚͚͍ ̭̱͍͕̯̏t̳͕̗̪̳̓͛ͧͣ̈́̂ḥ̫̩͈͎̜͚̈́͗ͮ̅ẽ̟̭̱̭̼̠̜ ̳̱̰͚̙̺̯̑ͨ̎̈́̊s͑̆ḷ̥̻͖͚̩̥ͦ̂͐̍ĕ̳̗͇̤ͮͧ̑ͦͅe̿͒̾̋̀ͯp̠͌l̦͈̭͍̺̺̒ͧ̉ͧ̅ͮ̌ͅe͓̖̣͚̺̲̠̐ͪs̞̜͕̾̓ͣs̰͖̙͔͓̫̋̌͂͐ͦ̎̔ ̰͉̭̟̻̥͂͆ͯ́͒͛̚d̥̉̌ͫe͙̼͎͇ͬ̓͊̚a̙͇͔̮ͧ͗d̻̪͍̞̥̺̻̍̓̃̂ ͇͔̏̄ͪ̅̈́̾̇a̞̖̟̺ͯͭn͊d̼͚̠̹͍ͥ̋ͬͩ͛͒ͪ ĉ͆̾̌̆͗l͓̟̦̙ͦ̐͐ͨ̓͂̆a̳͖̖̲̙͉̾͒̃d̝̪͔̖̃̿̉ͩ͛̇̾ ̮̹̼̣̺͕̆i̘͇̖̘ͥ̋͌̇͋͗n̼͔̻͈̞̉̏ ͥ̂͑ař̲̣̱̦͍͖̙͑m̖̮̟̫̊ͧ͗̀̎͂o̥̰̩̮̺̳͗̈́ͦ̃ͫ̽ͥr̘̟͓̣̘̪̲̋ͩͪͯ̀ͮ̚ ̤̜̹̮ͬ͗̃ͧͪ̎ͬcͪaͨ̓ͯ̓̈́r̓͂v͈̙̬̤ͫ̏̂̓́ͯ̚ͅe̞̯̱͓̮͙d̹̪̝̟̦̻̟ͯ͗ͣ ̙̹̱̘̔̊̌͂ͅfͨ̍̾r̩̳̤̹͛ͩ̆o̬̤̅̏m̂ͣͯ̓͐̃ ̯̮̝̃̾̒͆́̽t͊͂̔ḣ̗͈͙͔̳̖̰̂͊ͣ̂e͒͑͂ ̝̖͚̻̱̪̓̐̍̎ͬ̓s̲̘̭̖̥͆u͌͛ͨͧ̐f̹̼͕̺ͣͧ͑̂f͌́͂̒e͇̟̩̤̦̜̜͌ͥ̽̂̿̌r̼̥ͧ͑ͪ̒ī͖͌̄ͩͮ͂n̖͍̹͇͔͆̔͋̊g͙͓̝̩̀̄ͣ̇͂ ̽o̬̅ͬ͐̓̌̚f̝̦̺͉̲͚̙̉̒ͫ͆ͤ ̟̭̞̩͖̻͔̓̏ͪ̅̏̆m̙̹̪̪̼̻̚o͙͖̟ͩͅt̺̠̭̦̙̤͗͛ͮͦh̞̬̎̒e̎̄͗r͙̫̋ͫ̈́s̪.̝̖̬̠͖̈́͂ ͔̰͍̰ͭͯͫ́͋̄̔ͅI̼͚̼̍̄ͦn̦̼̯̩̭͍̖͋ ͇̗̰̣ͧ͒̀ͥ̓̅h̎͗͂̆̽̓̍i̟ͥ̐́̂ͦs̞̩̥̟̫̥̹̄̌̿̂̇͊ͦ ̩̗̦͔͙̣ͅr̹͍͎͓̤̽̌ͩ̈́̏ͭͦi̒̿͋ͧ͒ͮ̚g̞̪͊̍ͤ̔h̻͛́t̲̥̹̆͗̒͗ͯ͌ ͖̫̠̳̻͙͖͛̂h̪ͦ̅̏̔a̯̰̹͚n̮̯̻ͮͩ̽̉̇̊ḓ̫͖͎̱̙̟ͮ̓̒̉ ͉̬͖͇̭͋̈h̝̝̭͚͈̄e̱̪̥̩͇ͭ̍̒̓̚ ͙͎̗̭͒̅h̲̬͚̟̰͔ͯͣ̃̂ö̙̙̘̞̲͖͆̂̓̐̓̚l̲̝̣̼̱ͤ̿̔ͮͅd͖̟̱͍̰͚ͩ͊͗̔ṣ̖̖̪̯̮͗̑͊͛̔ͣ ͚̰̎̀ͤà̞̹̺̱̩̿̀ͪͯͨ̈ ͌̽d͚̪͙͍͕̥́e̟̳͓̖͖͗̋ͅä́̆͆̎ḏ̺͚͎͍̦͂́̍ ͎͎̣̳ͮ͛̿̽ͬͅs̜̰͈̭̱͕͆̄̿ͣt̻̱̱̞͚̥̊͆ͅa͚̼̪̺ͪ͌̍̈ͮ͗͆ͅȑ̓͛̓ͨͨ,͍̥͐ ͙̠̽ͨ͗ͪ̚a̲n̬͓͍ͥ͗̋͐̓d͙̤̥͖͔̫̝̑ ͍̼͙̯̪̭ͤ̎̈̌ͥ̾͂in̫͉̜̎͋̓ͧ̌ͅ ̯̋h̺͙̮͋̀i̳̻̫͎̙͈̾ș̫͈ͦͪ̄̌ͭ͂ ͎͗ͬ̄̽̈̊ͮr̺̟ͯͨ̑i͖͍͓͉͖ͮͅg̭̞̗̟̎͑̌͋̀̂͐h̻̫̗ͧt̤̦̤ ͖̫͍̮̪ͯͬ͂͆͂h̞͕̟̲̾ͦͣ̄a͚̳̠̭̅̊̽n̙͉̐͂̐̇̈́̿ḏ͇͕ͅͅ ̦͙ͫ͌̅̇h͕̘͔̿͋ͯe̤̲͔̻͔̣͌ ͓̎̾h͈͎̰̑ͪͤͤo̾̄ͯͫ͆́l͈̟̘̝̋d̼̘̗͚̝̜s̖̠͛ ̥̪͖͓̺̯ͅtͭͩ̾ĥ̲e̘̹̝͇̍ͫͅͅ ͎͚̫̼͙̱C̖̩̯̩̘̰̀̊̈́͌̾a̯̍̋ͨ̂̽̒ͫn̼̠̩̘̻̫͈̉̑ḍ́ͣ̍l̜͕͉̼͓ͥ̍̏ͅẻͪͪ̊ ͓̎̑͒͊W͋͊̃͌̇h̘͗̉́̊ͬͣ̌öš̘͓̖̤̘̓̇ͮe̲̠̪ͨ̐ͦ̃̔ͅ ̖͚͌̇ͯ̌ͥͥ̈L̖̻̩͔͚͊͊ͅͅi̝͎̱͚̼ͬ̿̈́̈͗͌͗g͇͙̟͑ͦ͆̇͒͌̚h͈̅̒͌̌̊ṫͩͣ̃ ̭̳͌I̘sͩ̎̓͒ͨ̑ͪ ̾̇̑̍̔ͩS̼̜̥͖̰ͥͧ̿͂̀͌h͌̄́͗͗͒ạ̮̜̙̹͙ͯ̈ͮ̊̅dͯ͐ö̦̥́ͦ̓̈́͂ẅ́̾̐.̞͈̯̗͔̝ͫͅ ̗̣̰̭̓̾̓ͅḤ͎̗͑͆ͤ̓̊̇ḯ̼̬s̲͖͕͓̫̜̎ͩ͐͆̚ͅ ͙͉̭̗̆ľ̰̈́̏̇ͪe̳̩̰̭̣̫ͩf͕͎̼̺ͩ̚ṯ̠͍̥͔͛̂̍̐ ̜̻ͧ̒̄̋̐h͔͙͙̙͙͎̓̎̊a̼̤̮͖͖͆ͭ̅n͋̄̉ͩ̊̃d̞̤͇͚̟̭ͣ̌ș̂ͭͪ ̞̼̘̳ͭa͎̅͗ͪř̜̠͕̳̼͗̔̎ͭ͂ẹ͂ ͖̈̃ͥ̀s̮̦̗ͫ̅ͣ̊̚ṱ̻̬̳̺̤ͥ̋̐ả̘̇͌̈̅i̐͊ͩn̲͔̗ͥ͋̿̉ě͖̣̜̊ͬ̃d͙͔̳̜͔͖͈ͫ͑̒ͩ ̮̥ͩ̄̓ͣ̃w͍̭͕̗̝̘͋̀ͅĭ̮͇̤͔͕͚͉͑̒̈̍̿t͓͙̫̫̗̼ͥ̆h͆̈́͒̓̈̈̌ ͕͚̌t̲͓͉̙̲͍͐̔̍̂ͯẖ̪ͩe̮ ͓̳͙͐ͪ̔ͫb͓̠͓̆̊̿͌̓ͭl̟̜̱̣͍͎̓͛̈́ͪ̎o̻͉͇̺̐̒̑̃̚o̬̗̔̔́ͧͭͦd̤̱̰͙͙͇͗̿̾͒̊ͧ ͪ͊͋̑̿ͮ̈́ͅo̗͖̣̩͖̭͉͊ͥf͌͛ͪ̚ ̰͙͚̠̈́͌͊͗Ạ͕̤̻͙͗̔̋̉m̳̻͍̯̅̔̄̉͂̌ ̭̤͊D͇̝̭̻͉̟̹̀̇͗ͧ͆h̞̦̫̜̓̾͛͛̊͊ͅa͔̮͙͔͉̹̹e͉̓͗͌ͩ͋͋̚ĝ̘͇̠̈ͨ͊a̦̙͖̣̅̍͂̽͑͌r̼̥̣̗̪̥͋͑̋͆̂͐.͍̱̐̾̿̊ ͥ͒͛͗̄H̟̘̦̯̼͚ͫ̆̌̌ͣ̂is̻͍̭͔̥ͮ ͚̦͙̣̜ͫ̊͊s̹͇̬̜̮̦̋͌͂i̥̭̒̍͐̄̋͊x̏͋̐̔ͭ ̫͚ḿ̒ͦȍ̐ͨ̌û̞ͯ̍͑̓̔ͬt̲̤̫͙͚͛̄ͥͤ̎ḧ͈̝̝̞͎̰̝́̉̒̅ͨ̓͆s͖̥̜̖͓͔͕ͬ̑̃͂ͩ̀̎ ̲̗̪̦̖ͬͤ͋̑̅s͇ͣͫ͆͂p̥͕͔̪̖͇̙̍͂ͣ̔ͦ̒ẽ̩̰͔ͧ̑̆ͫ̽a̰ͥ̍ͦͥ͐ͯ͐k͕̤̖̗̳̾ͪ̓ͫ ̟̤̥̗i̼̭͉̓͒n̟̮̜̬̙̲̗͐ͣ̏ ̣̭̱͈ͯ̀̌ͬd̗͇̎i͙̭̖̮͌f͈̩̜͕̪ͅf̹̫ͤ̾ëͩ̄͂̑ͬr̩̮̻̲̠̹͙͋̈e̫̟͈ͪ͆ͅn̞͔̼͕̥̤̖ͨ͋͋͛̚t̥͍ͣͧ̂̉ͧ ̙̻t̻ͥ͑ͨͤͪ̆͌o͓̻̞͖n̦̝̗͎̙ͣ̿̉ͥ̈̓ͅg̲̖͈̳͖̝̉̌͆̔uͥ̒e͇̠͍͑̆͛ͨͤs̩̗̹̓̋͂ͯͨ͐ͅ,̭̖͖̒ͭ̈̃̾͂̾ ̙̺̮a̰͍̖̦̮̰͑̊͒̑̑ͤ̓n̻͔̦̠̏ͮ̏͊d̗̼͔̏̀̿ ̣t̪ͧ̓̄̋h̎̔̎̆͗e̳̘̯̐̐ͨ̀͆ͥ ͕̜͎̣̗͌̚s͇̰̠̫̟͖͖͋̔ͮ͐̂ͮe̯̯̟̘͑ͭ̓v̰̼̼͎̓ͫͧe̳̾͌̎n̦̠̺̝̦̗͌t̘̖͇̼̜̥̍͂ͭ̚h͕͉̤̝̘̬̞ͩ ̪͍̹͈̝̝͈̋̽͑̐͊̓s̻͈̟̮̩̹͙͑̌̑̔ͧ̐h̬̱̹̩̗̠̅a̼̪̝̩̙͓̾̿ͫ̽l̰̹̟̺̭̭ͪͩl̖̼̺̱͖ͨͅ ͎̲̠̞̞̳̭ͩͦͪs̝̑ͧͪ̍̈́̄i̹n̩̳̠͖̪͛̃̉ͅǵ̺͇͈̲̱̒͐͋͑̿ t̙̤ͦh͈̪̯̞͛͒e̥̩̰͒ͬ ̻͇̍̌ŝ̮̣̲́̅͂o̞̫̹̗̭̩̽ṋ̮̮g̤͍̔ͥ̍̉ ̲̗̭̬̺̝̩̐ͨ̏͒́t̩͙̰̟͗h̲͈̻̪̝̻̀ͮ̓͋̌̍̚a̓̿͑͗ͧ̒t͓͂ͅ